Glampio a Gwersylla Mynyddoedd Cambria

Wedi’i leoli o fewn cyrraedd i’r afon Teifi yng nghefn gwlad Ceredigion, Canolbarth Cymru mae Glampio a Gwersylla Mynyddoedd Cambria yn cynnig cyfle i ymwelwyr brofi rhyfeddod byd natur wrth fwynhau cyfleusterau gwersylla moethus. Enciliwch i dawelwch a golygfeydd godidog Mynyddoedd Cambria.

Glampio a Gwersylla Mynyddoedd Cambria

Deffrowch i gân adar a synau natur. Mwynhewch hamper brecwast llawn cynnyrch lleol y gellir ei archebu ymlaen llaw, neu dostio malws melys yn y tân tra bo’r sêr yn gwenu uwchben, cyn ymlacio yn y twb poeth.

Glampio a Gwersylla Mynyddoedd Cambria

Mae Glampio a Gwersylla Mynyddoedd  Cambria yn cynnig yr hyblygrwydd eithaf fel safle llety gwyliau. Lle bynnag rydych chi’n dewis aros, rydym am i chi gael profiad bythgofiadwy tra’n aros yn ein hardal.

Glampio a Gwersylla Mynyddoedd Cambria

Amdanom ni

Rydym wedi ein lleoli rhwng y mynyddoedd a’r mor. Profwch yr awyr agored heb yr angen i ddod ag unrhyw beth gyda chi. Mae gan yr ardal hardd hon y cymysgedd perffaith o arfordir a cefn gwlad ac mae ganddi gymaint i’w gynnig o syllu ar ddolffiniaid, teithiau trên stêm, trefi arfordirol, neu fynyddoedd anhygoel y Cambria. Rydym yn cynnig y cyfle i gysylltu’n llwyr â natur wrth fwynhau yn moethusrwydd ein podiau glampio chwaethus.

Dim ond 5 munud ar droed yw glannau’r afon Teifi.

Dianc i dawelwch a golygfeydd godidog o Fynyddoedd Cambria.

Ein gweledigaeth yw darparu seibiant hamddenol, adfywiol i ymwelwyr – yr holl sy’n bwysig ydy chi eich hun – ein cred yw – os am seibiant y dylai fod yn seibiant o’ch trefn arferol. Yn ogystal â darparu’r llonyddwch a chyfle i ddianc o fywyd pob dydd, bydd y bwthyn a’r podiau yn darparu popeth ar eich cyfer – o dywelion i lwyau te. Byddwn yn darparu pecyn croeso wedi cyrchu’n lleol i’n gwesteion wrth gyrraedd, gan weithio’n agos gyda chynhyrchwyr bwyd a diod lleol.

Glampio a Gwersylla Mynyddoedd Cambria

Sut allwch chi aros gyda ni?

Moethusrwydd

Glampio

Mae ein pod glampio cynllun agored yn nythu ar odre Mynyddoedd Cambria, perffaith ar gyfer  egwyl ramantus, yn ymlacio ynghanol cefn gwlad agored dawel.

Wedi ei osod ers y 1950au

Bwthyn Gwyliau

Mae Felin Gogoyan yn fwthyn 2 ystafell wely cartrefol, wedi ei adnewyddu’n llwyr ym mis Hydref 2019 ond yn dal i gadw peth o’r cymeriad gwreiddiol. Yn cysgu hyd at 4 person.

Mawrth 1af i Hydref 31ain

Gwersylla a Safle Teithio

Dewch i ddianc rhag pryderon bywyd ac ymgolli yn yr amgylchoedd hardd.

STATWS AWYR DYWYLL RYNGWLADOL

Profwch wir awyr dywyll

Ar noson glir, daw awyr dywyll Ceredigion yn fyw gyda miliynau o sêr yn disgleirio yn awyr y nos. Tra’n aros gyda ni, efallai y byddwch yn ffodus i brofi yr awyr llawn sêr anhygoel yma o’ch twb poeth personol neu wrth ymlacio yn y man eistedd tu allan.

Yr hyn mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

★★★★★

” Lleoliad hollol brydferth, tawel a heddychlon. Roedd y pod mor fodern a llawn offer doedd dim angen i ni fynd allan oni bai ein bod ni’n dewis. Roedd hefyd yn gynnes iawn  gan fod ganddo wres tanlawr – oedd yn annisgwyl! Roedd y twb poeth yn fendigedig hefyd, bob amser yn boeth ac yn cael ei lanhau’n ddyddiol gan y perchnogion – oedd wastad ar gael pe bai angen. Cwpl hyfryd. Gallwn argymell y lle hwn yn fawr.”

★★★★★

“Cawsom wythnos hamddenol, hyfryd yn Felin Gogoyan gan fwynhau llawer o’r hyn oedd gan yr ardal i’w gynnig. Cawsom fwynhad mawr o’r bwthyn a’r twb poeth. Roedd yr ychwanegiad diweddar o bwynt gwefru car trydan yn rhywbeth i’w groesawu ac yn golygu  gwyliau esmwythach i ni. Mae Menna & John yn westeiwyr perffaith, yn gyfeillgar ac yn gymwynasgar ac yn amlwg yn ymfalchïo’n fawr yn yr eiddo a’r gwasanaeth maent yn ei ddarparu.”